Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.lubycza.przedszkolna.net/

Data publikacji strony internetowej: 30.01.2017r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.01.2017r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej:
- niektóre zdjęcia w wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
- część plików nie jest dostępna cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

- możliwość powiększenia liter
- podświetlane linki
- jasne tło

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono 17-11-2020 r.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Mariola Gemborys, przedszkolelubycza@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu 84 6617177 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji
żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Przedszkole znajduje się w wolnostojącym piętrowym budynku. Główne wejście znajduje się
od parkingu, prowadzą do niego schody zabezpieczone poręczą.
2. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać 10 schodów oraz drzwi otwierane
ręcznie.
3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, informacji głosowych, pętli informacyjnych.
4. Do przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
6. W przedszkolu nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety barierki).
7. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.
8. W jednostce nie wydzielono obszarów kontroli.
9. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu są pracownicy obsługi.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny