Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Załącznik nr 5a

Polityki Ochrony Danych Osobowych

Przedszkola Samorządowego w Lubyczy Królewskiej

 

Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1)  dalej: RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w  Lubyczy Królewskiej z siedzibą przy ul. Parkowej 1,  reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

 

 1. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@lubycza.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania oraz komunikacji elektronicznej.

 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz danych osobowych ucznia danych osobowych jest w szczególności:

 

 • ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn.zm.)

co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

 

 1. Kategorie danych osobowych

Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:

1)    imię (imiona) i nazwisko,

2)    dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej;

3)    informacje dot.: uczęszczania ucznia do placówki,  nazwie i adresie siedziby placówki oraz grupy do której uczeń uczęszcza,

4)    numer telefonu kontaktowego;

5)    wizerunek ;

6)    głos;

7)    nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp

- podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora,  którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązku nauki w formie nauki zdalnej np.: NAU Kids, Google, firmy serwisujące oprogramowanie, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celu  realizacji zdalnego nauczania przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów prawa regulujących czas i zasady kształcenia w formie zdalnego nauczania.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

• dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 1. Podanie danych osobowych jest: wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez administratora danych w ramach zdalnego nauczania.

 

 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

ADMINISTRATOR
 

Załącznik nr 5a
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola Samorządowego w Lubyczy Królewskiej


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

OSOBOWYCH

w Przedszkolu Samorządowym w Lubyczy Królewskiej

- dla rodziców dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1) 
dalej: RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w
Lubyczy Królewskiej, tel: (84) 66 17 177, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@lubycza.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w jednym z
poniższych celów:
- wykonania umów;
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających
z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora w szczególności w
związku z realizacją statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  aktów wykonawczych wydanych na ich
podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- ochrony żywotnych interesów Państwa lub Państwa dzieci;
- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi danych;
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody np.
przetwarzanie danych w postaci wizerunku.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, źródłem
pochodzenia Pani/Pana danych osobowych, w tym odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być: podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne
podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi
przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

Załącznik nr 5a
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola Samorządowego w Lubyczy Królewskiej

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana
zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe
na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu
archiwizacji.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt
z Administratorem lub osobiście) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę
pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego
zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych
i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie
do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
- 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych jest:
•obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody, lecz może być warunkiem
uczestnictwa w konkursach lub innych szkolnych wydarzeniach. Jednakże niewyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację celu dla jakiego są
przetwarzane.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Samorządowym w Lubyczy Królewskiej:

Alicja Wrońska
ul. Parkowa 1

22-680 Lubycza Królewska
e-mail: 
iod@lubycza.pl

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym w Lubyczy Królewskiej prosimy kierować się bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny